INFORMACJE GOPS


09.08.2017

Aktualności

Program "Za życiem"


              Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860) oraz uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250). Program „Za życiem” jest programem kompleksowego wsparcia rodzin, w szczególności:


• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
• opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci,
• wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej,
• pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.
Istotną rolę pełni asystent rodziny, do zadań którego należy:
• wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,
• zapoznanie kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem„Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia (przekazanie informacji i szczegółowe omówienie),
• opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,
• koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,
• występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów (z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.


Zadania asystenta rodziny wynikające z realizacji ustawy „Za życiem” zostały wpisane do ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 15 ust. 13a), jako głównej ustawy wyznaczającej rolę, zakres działań i organizację pracy asystentów.
Rodzinie z dzieckiem, u którego zostanie zdiagnozowane ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Wypłata tego świadczenia jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, środki na jego wypłatę oraz koszty obsługi są finansowane z budżetu państwa.


Zgodnie z ww. ustawą, aby rodzice mogli uzyskać jednorazowe świadczenie muszą spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/ został udostępniony:


• komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z ww. ustawą,
• wzór zaświadczenia lekarskiego,
• Informator – Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

21.04.2017

Aktualności

BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR

21.04.2017

Aktualności

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny – umowa zlecenie
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany od dnia 01.05.2017r do 31.08.2017r
1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie
2. Liczba miejsc 1
3. Forma zatrudnienia: zadaniowy czas pracy - umowa zlecenia od dnia 01.05.2017 do dnia 31.08.2017 roku w wymiarze ok 20h tygodniowo tj. 80h miesięcznie.
4 Wymagania niezbędne :
Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie
b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
e) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
f) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
h) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
i) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku

05.04.2017

Aktualności

 PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY FEAD

03.03.2017

Aktualności

INFORMATOR DOTYCZĄCY INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH OFERTY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO

03.03.2017

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

03.03.2017

Aktualności