INFORMACJE GOPS


21.04.2017

Aktualności

21.04.2017

Aktualności

BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR

21.04.2017

Aktualności

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny – umowa zlecenie
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany od dnia 01.05.2017r do 31.08.2017r
1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie
2. Liczba miejsc 1
3. Forma zatrudnienia: zadaniowy czas pracy - umowa zlecenia od dnia 01.05.2017 do dnia 31.08.2017 roku w wymiarze ok 20h tygodniowo tj. 80h miesięcznie.
4 Wymagania niezbędne :
Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie
b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
e) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
f) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
h) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
i) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku

05.04.2017

Aktualności

 PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY FEAD

03.03.2017

Aktualności

INFORMATOR DOTYCZĄCY INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH OFERTY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO

03.03.2017

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

03.03.2017

Aktualności