Kultura


Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji

ul. Szkolna 2

16 - 113 Szudziałowo

tel. 085 722 14 06

e-mail: goakirszudzialowo_xl@wp.pl

e-mail: szudzialowo@e-kultura.pl

 

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie jest samorządową, wielofunkcyjną instytucją kultury w skład której wchodzą:

1. Gminny Ośrodek Kultury

2. Gminna Biblioteka Publiczna - GBP

3. Świetlice wiejskie (Wierzchlesie, Zubrzyca Wielka, Wojnowce)

4. Filie bibliotek (Babiki, Wierzchlesie)

Terenem działania Ośrodka jest gmina Szudziałowo.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji należy:

  1. Prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
  2. Praca dydaktyczno - wychowawcza zapewniająca podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.
  3. Prowadzenie spraw dotyczących bibliotek gminnych i szkolnych.
  4. Prowadzenie spraw z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku.
  5. Rozpoznawanie rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa

Zadania te są realizowane poprzez organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i sportowo rekreacyjnym, prowadzenie kół zainteresowań, prezentację dorobku artystycznego kół działających przy GOAKiR, organizację wystaw, konkursów, przeglądów.