Przyroda


Obszar gminy Szudziałowo charakteryzuje się wyjątkowo niewielkim stopniem przekształcenia środowiska naturalnego.

Źródła konfliktów ze środowiskiem przyrodniczym wynikają głównie z rozwoju i funkcjonowania miejscowości Szudziałowo, wzrostu ruchu i transportu komunikacyjnego.

 

OBSZARY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE

 

Na obszarze gminy do terenów o szczególnych walorach przyrodniczych

i krajobrazowych objętych ochroną prawną należą:

 

  • PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ IM. PROF. W. SŁAWIŃSKIEGO.

Celem parku jest ochrona terenów leśnych i dolin rzecznych wyróżniających się wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową, a także stwarzanie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwijanie turystyki kwalifikowanej i wypoczynku.


  • OBSZAR KRAJOBRAZU CHRONIONEGO WZGÓRZ SOKÓLSKICH.

Celem obszaru jest ochrona terenów leśnych i dolin rzecznych wyróżniających się wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową, a także stwarzanie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwijanie turystyki kwalifikowanej i wypoczynku.


REZERWATY PRZYRODY


  1. STARE BIELE

Zajmuje powierzchnię 255,65 ha. Jest to rezerwat leśno-torfowiskowy położony na terenie Nadleśnictwa Supraśl. Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z dobrze wykształconymi zbiorowiskami leśnymi i bagiennymi, wśród których dominuje ols, a także biel i świerczyna bagienna mszysta.

 

    2.  GÓRA PIESZCZANA

Zajmuje powierzchnię 220,10 ha. Jest to rezerwat leśny położony na terenie Nadleśnictwa Krynki. Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie borów sosnowo-świerkowych charakterystycznych dla Puszczy Knyszyńskiej.


     3.   STARTA DĘBINA
Zajmuje powierzchnię 33,68 ha. Jest to rezerwat leśny na terenie Nadleśnictwa Supraśl. Celem ochrony jest zachowanie w Puszczy Knyszyńskiej starodrzewu dębowego z udziałem dębu bezszypułkowego, występującego tu na północnej granicy swego zasięgu oraz okazów dębów i świerków o charakterze pomnikowym.


     4.   WORONICZA
Zajmuje powierzchnię 133,80 ha. Jest to rezerwat florystyczny położony na terenie Nadleśnictwa Supraśl. Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie doliny strumienia Woronicza w Puszczy Knyszyńskiej wraz ze strefą źródliskową i rozległym torfowiskiem niskim porośniętym lasami łęgowymi i świerszczyną bagienną.


      5.   BAHNO W BORKACH
Zajmuje powierzchnię 286,90 ha. Jest to rezerwat leśno-torfiskowy położony na terenie Nadleśnictwa Supraśl. Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie rozległego kompleksu lasów bagiennych w dolinie Supraśli w Puszczy Knyszyńskiej, którego główną część zajmuje las sosnowo-brzozowy (biel). Znajduje się tutaj jedno z najbogatszych stanowisk pełnika europejskiego w północno-wschodniej Polsce.