Przyszłość


Polityka przestrzenna gminy jest podporządkowana głównej funkcji gminy jaką jest w dalszym ciągu produkcja rolnicza, której podstawą jest średniej jakości rolnicza przestrzeń produkcyjna i związana z nią obsługa rolnictwa.
Najkorzystniejszą specjalizacją rolnictwa będzie uprawa zbóż, ziemniaków oraz hodowla trzody chlewnej i bydła.


W polityce przestrzennej gminy istotną rolę będą odgrywały również funkcje uzupełniające gminy związane z:

  • rozwojem komunikacji i turystyki przy przebiegających przez teren gminy drogach krajowych i wojewódzkich ,
  • wzrostem znaczenia funkcji ekologicznej i rekreacyjnej,
  • mieszkalnictwem i obsługą ludności,
  • rozwojem przemysłu związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym i produkcją leśną na bazie lokalnych surowców.

 

Z uwarunkowań rozwoju gminy Szudziałowo wyłaniają się pewne szanse rozwojowe, które należy wykorzystać w polityce gospodarczej i planowaniu przestrzennym. Te elementy powinny być przedmiotem promocji gminy jako propozycje potencjalnym inwestorom.

 

Nasze atuty to:

-   duże zasoby leśne stwarzające możliwości surowcowe i przetwórstwa drzewnego, a także

     rozwoju zbieractwa;

-   rolnicza przestrzeń produkcyjna przy znacznych zasobach gruntów Agencji Własności

     Rolniczej Skarbu Państwa, co stwarza możliwości produkcji rolnej o wartościach

     ekologicznych;

-   przebieg przez teren gminy dróg krajowych: Białystok-Krynki-granica Państwa oraz

     Sokółka-Krynki-granica Państwa, stwarzają możliwości rozwoju urządzeń obsługi

     komunikacji i turystyki;

-   projektowane przejście graniczne w Wojnowcach - czynnik dynamizujący rozwój gminy;

-   Strażnica Graniczna w Szudziałowie;

-   sąsiedztwo granicy z Białorusią, co stwarza możliwości rozwoju urządzeń ochrony granic, a

    także obsługi turystów i wymiany przygranicznej;

-  walory turystyczne dużej części gminy leżącej w Parku Krajobrazowym Puszczy

    Knyszyńskiej, a także istnienie szlaku turystycznego Kruszyniany - Bohoniki (szlak

    tatarski);

-  walory środowiska przyrodniczego (czyste powietrze, gleby, lasy), co daje możliwość

    rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz turystyki i agroturystyki;

-  projektowany rozwój urządzeń infrastruktury technicznej.