Załóż firmę


UWAGA!

 

CAŁY SYSTEM URUCHOMIONY BĘDZIE W POLSCE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU.

 

Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

SPRAWDŹ KONIECZNIE!

www.ceidg.gov.pl ; www.firma.gov.pl

 

KROK PIERWSZY

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
lub
Urząd Gminy Szudziałowo

Złożenie wniosku o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do:

• ZUS/KRUS – ZUS ZFA lub KRUS UD-24,
• Urzędu Statystycznego – nadanie REGON,
• Urzędu Skarbowego – nadanie lub aktualizacja NIP oraz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Miejsce:
Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej - CEIDG
portal internetowy dostępny przez strony www:

www.ceidg.gov.pl ; www.firma.gov.pl

 

Druk:
elektroniczny wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1
(dostępny wraz z instrukcją wypełnienia oraz funkcjonalnym kreatorem 'krok po kroku' wniosku CEIDG-1)

 

Złożenie druku:
aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
a) Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
b) Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu Gminy.
c) Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu Gminy.
d) Pobranie i złożenie wniosku papierowego w Urzędzie Gminy, który przekształca go na wniosek elektroniczny.
e) Przesłanie wniosku listem poleconym do Urzędu Gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto użytkownika, wybrać sposób podpisu (możesz to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

 

Odbiór:
- system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku
- wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku
- zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG
- numery: REGON, NIP otrzymasz pocztą

 

Miejsce:
Urząd Gminy Szudziałowo
Ul.Bankowa 1
16-113 Szudziałowo
stanowisko d/s podatków i egzekucji

 

Druk:
wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1

Złożenie druku:
I piętro pok nr 14

 

Odbiór:
- Urząd Gminy Szudziałowo przekształca złożony wniosek papierowy CEIDG-1 na wniosek elektroniczny
- system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku
- wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku
- zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG
- numery: REGON, NIP otrzymasz pocztą

 

Czas oczekiwania:
- dokonanie wpisu do ewidencji: 1 dzień
- nadanie numeru REGON: do 7 dni
- nadanie/aktualizacja NIP: do 7 dni

 

Opłaty:
- wpis CEIDG-1: 0 zł
- zmiana wpisu w ewidencji: 0 zł
- zawiadomienie o zawieszeniu działalności: 0 zł
- zawiadomienie o wznowieniu działalności: 0 zł
- zawiadomienie o likwidacji działalności: 0 zł

 

UWAGA!


Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić już od dnia złożenia wniosku o wpis CEIDG-1!

Dane przedsiębiorcy wpisywane do CEIDG określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są jawne i publicznie dostępne poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl

 

NOWOŚĆ!

Wraz ze złożeniem wniosku o wpis do CEIDG należy dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT:
- karta podatkowa,
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- podatkowa księga przychodów i rozchodów (rozliczenie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy)
oraz formy wpłaty zaliczki.

Wypełnienie obu rubryk jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy!

Wybrana forma opodatkowania wiąże przedsiębiorcę do końca danego roku rozliczeniowego.

Szczegółowe informacje na w/w temat zawarte są w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów, dostępnej pod adresem
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/wybor_opodat_2011_www.pdf

 

KROK DRUGI

ZUS

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Miejsce:
Urząd Gminy Szudziałowo
Ul.Bankowa 1
16-113 Szudziałowo
stanowisko d/s podatków i egzekucji

 

Druk:
formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA

Złożenie druku:
I piętro pok. Nr 14

 

Opłaty:
- zgłoszenie: bezpłatnie
- minimalna miesięczna stawka ubezpieczenia dla przedsiębiorcy: 890,14 zł (stan na I-XII 2011)
- preferencyjna minimalna stawka ubezpieczenia dla przedsiębiorcy: 366,63 zł (stan na I-XII 2011)
Preferencyjna minimalna składka na ubezpieczenie społeczne dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pozarolniczą działalność gospodarczą lub osób, które licząc pięć lat wstecz nie prowadziły działalności. (zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. nr 150, poz. 1248).

Terminy opłacania składek:
- do każdego 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie);
- do każdego 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (pozostali płatnicy).

 

KROKI DODATKOWE

Urząd Skarbowy

⇒ Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług - VAT

Aby przedsiębiorca stał się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

 

Miejsce:
Urząd Skarbowy właściwy wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - PIT, a dla celów podatku VAT wg miejsca prowadzenia działalności.

Urząd Skarbowy w Sokółce

ul. Białostocka 47
16-100 Sokółka

 

Druki:
zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

Pobranie i złożenie druku:
- parter, kancelaria danego Urzędu Skarbowego

Załączniki:
- ksero dowodu wpłaty opłaty skarbowej za zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R), w wysokości 170 zł

 

Czas oczekiwania:
do 30 dni

 

Pieczątka

Gdzie zlecić wykonanie?
- dowolny zakład usługowy

Na pieczątce powinny znaleźć się następujące informacje:
- pełna nazwa firmy,
- imię i nazwisko właściciela,
- adres firmy,
- numer NIP,
- numer REGON,
- telefon.

 

Koszt:
w zależności od rodzaju pieczątki - do 100 zł

 

Konto bankowe

Miejsce:
dowolny bank

Koszt:
opłata miesięczna za prowadzenie: 0 zł ÷ 30 zł

Zakładając konto warto zwrócić uwagę na:
- opłatę stałą za prowadzenie rachunku,
- opłaty za dokonywane przelewy,
- prowizję za dokonywanie wpłat na konto i wypłat z rachunku,
- możliwość dokonywania zleceń stałych i prowizję z tym związaną,
- możliwość otwarcia linii debetowej/limitu kredytowego.

Obowiązek założenia konta w banku zachodzi, gdy:
- jednorazowa wartość należności lub zobowiązań firmy przekroczy 15.000 euro,
- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca.
Ze względu jednak na powszechny obrót bezgotówkowy i obowiązek takich rozliczeń z ZUS-em, posiadanie konta bankowego jest praktycznie koniecznością.

 

⇒ Warto zwrócić uwagę, że niektóre rodzaje działalności wymagają także spełnienia dodatkowych warunków, m.in. w zakresie:

 

wymogów sanitarnych
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Sokółka
Ul. 1 Maja 13A 16-100 Sokółka
tel.(85) 711 36 25

 

norm BHP
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
15-483 Białystok ul. Fabryczna 2
tel. (85) 678 57 00, fax (85) 742 27 73

 

ochrony przeciwpożarowej
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Plac Kościuszki 4
16 - 100 Sokółka
tel. (85) 722 99 00

 

ochrony środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Ciołkowskiego 2/3
15-264 Białystok
tel. 85 742 53 78

 

wymogów prawa budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
ul. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
tel.(85) 711 96 21

 

ŻYCZYMY POWODZENIA!